بررسی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتي

بررسی مبدلهاي حرارتي نيروگاهي و تأسيسات حرارتي برودتينيروگاه منتظر قائم در زميني به مساحت تقريبي يك كيلومتر مربع واقع در كيلومتر هفت جاده ملارد در ناحيه كرج بنا شده و در حال حاضر داراي چهار واحد بخار است كه هر يك به ظرفيت اسمي 25/156 مگاوات و 6 واحد گازي، سه واحد سيكل تركيبي مي باشد. اولين واحد بخار ني...